Alles over de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Ruth in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

De Bijbelse Tuin Hoofddorp ligt net buiten het centrum aan de drukke Kruisweg achter de R.K.-kerk Joannes de Doper. Een plek die je moet weten te vinden. De Bijbelse Tuin is een oase van rust in Hoofddorp. Je komt hier helemaal tot rust en bezinning tussen de beelden van Bijbelse figuren als Jakob, Ruth, Hagar, Maria en de verloren zoon en de vele bomen rondom de beelden. In deze blog neem ik je mee langs de Bijbelse figuren die je in deze Bijbelse Tuin ziet.

En alles heeft een betekenis. De bomen zijn hier niet zomaar geplant, nee daar is echt over nagedacht. In de tuin groeien veel kruiden, planten en bomen die ook in de Bijbel genoemd worden.

 

Bijbelse Tuin Hoofddorp

De Bijbelse Tuin is aangelegd rondom de begraafplaats achter de Rooms Katholieke Kerk Joannes de Doper. Midden op de begraafplaats is heel symbolisch een enorm kruis geplaatst: Het beeld van de verrijzenis en leven.

R.K.-kerk Joannes de Doper in Hoofddorp

 

In de Bijbelse Tuin Hoofddorp staan tussen de bomen, die allemaal een link hebben met de Bijbel, 50 beeldhouwwerken. Er staan beelden van Bijbelse figuren als Jozef en Maria, Anna en de kleine Jezus, Ruth, Hagar, Job, Eva, de Vrouw van Lot en er is een indrukwekkende serie van 15 werken die het lijdensverhaal van Jezus uitbeelden. Mooie verhalen uit de Bijbel waar ik mee opgegroeid ben. Bijbelse personen waar ik vroeger een voorstelling van maakte hoe iemand er uit zou hebben gezien. Personen die nu tot leven komen in de beeldhouwwerken in deze mooi aangelegde tuin vol symboliek.

De Bijbelse Tuin Hoofddorp is een initiatief van Pastoor van Lent. De kloostertuin achter de R.K.-kerk lag er verwaarloosd bij. Pastoor van Lent wilde deze groene plek in Hoofddorp bewaren. Onder zijn leiding werd de tuin een Bijbelse Tuin.

Doel van deze Bijbelse Tuin om door een handreiking bezoekers een geloofsverdieping te geven. En dat in een tijd dat steeds meer mensen zich van de kerk en het geloof afkeren. In de Bijbelse Tuin worden de Bijbelverhalen herkenbaar voor gelovigen en niet kerkelijke bezoekers. De tuin is een inspiratie om het geloof te verdiepen. De bomen en planten en beelden vertegenwoordigen een Bijbelse symboliek. Overal is over nagedacht. Pastoor van Lent wilde figuren en verhalen tastbaar maken door middel van beeldhouwwerken en flora. Het beleven vormt een bron van inspiratie om het geloof te verdiepen. Figuren en Bijbelverhalen worden tastbaar voor mensen door de beeldhouwwerken van Karel Gomes en Antoinette Otten en de flora rondom de beeldhouwwerken. Het is een plek om geestelijk weer op adem te komen.

Het ontwerp voor de Bijbelse Tuin is van architect Frits van Loon. De Groengroep uit Boskoop legde de Bijbelse Tuin aan. De Bijbelse Tuin Hoofddorp is ongeveer 1,2 hectare groot.

De route begint al op het voorplein, want bij de kerk, de pastorie en het parochiehuis zijn ook kunstuitingen te zien.

Ik neem je mee langs de 50 beelden en vele bomen in de Bijbelse Tuin Hoofddorp. Om de symboliek nog beter te begrijpen is het aan te raden om bij Boekwinkel Het Kruispunt een plattegrond en een (leen)brochure mee te nemen met uitleg over de Bijbelse Tuin. Het boekje is een aanrader om nog meer de symboliek van de beelden en bomen te begrijpen.

Plattegrond van de Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

De beelden in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

1 t/m 8 – Het leven van Johannes de Doper
Op de deur van de H. Johannes de Doperkerk is het levensverhaal van Johannes de Doper uitgebeeld. De panelen zijn van brons. Op de linkerdeur zie je de ontmoeting van Maria en Elisabeth, de besnijdenis en naamgeving en Johannes in de woestijn en op de rechterdeur de doop van Jezus, de dans van Salome, en de onthoofding van Johannes.

Een paneel van de deur van de RK Kerk Johannes de Doper in Hoofddorp

 

In de nis boven de deur zie je Johannes de Doper. Op de rechterhand heeft Johannes een lam en met de link wijsvinger wijst hij naar het lam.
Daaronder het beeld van Jezus die iedereen met open armen ontvangen. Twee beschermengelen houden hem de hand boven het hoofd.

Op het voorplein zijn nog meer symbolen:

 • Een windroos voor de kerk met de symbolen van de vier evangelisten: Matteüs de Engel, Markus de Leeuw, Lukas de Stier en Johannes de Adelaar.
 • Voor de pastorie twee vissen en een mandje met broden: het verhaal uit de Bijbel over de wonderbare broodvermenigvuldiging.
 • Op de grond tussen het parochiehuis en de pastorie het Lam. Een verwijzing naar Jezus als paaslam en de letters X en P. X staat voor Chi en P voor ro, de afkorting voor Christus.
 • De hinkelbaan is moeilijk te zien. Deze rood, geel en blauwe baan loopt naar de kosterswoning.
 • Een reliëf van Noach die in de ark zit. Hij laat, na de grote zondvloed, een duif uitvliegen die terugkomt met een olijftak in zijn snavel: het land is drooggevallen, de ramp is voorbij. Daarachter de regenboog: het symbool dat het weer goed komt.
 • Het reliëf van de Emmaüsgangers die het avondmaal vieren naast de ingang van het parochiehuis.

9 – Maria met kind: Het reliëf van Maria met kind is aangebracht aan de voorkant van het kostershuis.

10 – Eva: Eva was de eerste vrouw in de Bijbel. Het beeld van Eva staat toepasselijk tussen de appelbomen. Ze kijkt naar een appel in haar hand. Door het eten van een verboden vrucht moest Eva met haar man Adam de Hof van Eden verlaten. Eva betekent leven.

Eva in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

11 – Plaquette De Schuilplaats: Deze plaquette hangt aan de achterkant van de kerk ter herinnering aan de hulp aan Joodse onderduikers. Dit gebeurde ook in de Haarlemmermeer. Dit is een beeld dat een moeder in Amsterdam haar kind aan vreemde mensen meegeeft omdat het kind de oorlog overleeft.

12 – Vrouw van Lot: Lot is een neef van aartsvader Abraham. Bij het gedwongen vertrek van Lot en zijn familie uit Sodom, dat door God vernietigd werd, kon zijn vrouw haar nieuwsgierigheid niet bedwingen, keek om en veranderde in een zoutpilaar omdat ze tegen het gebod in ging en toch omkeek.

13 – Maria: Maria is de moeder van Jezus. Ze staat onder een treurwilg. Het beeld van Maria staat met haar kind Jezus in de armen aan de rand van het kerkhof, een plek waar afscheid wordt genomen van het leven. Maria en het kind zijn een steun voor iedereen die hier langs loopt.

Maria en Jezus in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

14 – Opstijgende engel: Een beeld van een engel dat een kind draagt is een monument voor ongedoopte kinderen. Laat de kinderen tot mij komen is de tekst onder het beeld. Een voor mij een bekend Bijbels (kinder)lied. Het is beeld voor de kinderen die voordat ze gedoopt konden worden, gestorven zijn. De ongedoopte kinderen mochten vroeger niet op gewijde grond begraven worden. Met de vleugels omhoog wordt door de engel duidelijk gemaakt  dat voor alle gestorven kinderen, of ze nu gedoopt of niet gedoopt zijn, de weg naar de hemel open ligt.

Opstijgende Engel in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

15 – Abraham en Izaäk: Aartsvader Abraham die denkt dat hij zijn eigen zoon moet doden. Izaäk wordt niet geofferd maar een bokje. Het beeld van Abraham en Izaäk staat rechts van het grote kruis. Aan de linkerkant van het kruis staat het beeld van de verloren zoon. Ook hier de symboliek: het staan op een kruispunt: Abraham die zijn zoon spaart van de dood, Jezus die stierf aan het kruis, waardoor er nieuw leven komt en de verloren zoon die door zijn vader een tweede kans krijgt. Vaders en zonen spelen hier een grote rol.

Abraham en Izaäk in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

16 – Verloren Zoon: Het beeld van de verloren zoon is ontleend aan een doek van Rembrandt. Op dat doek liggen de handen van de vader op de rug van de verloren zoon. De vader is nog niet zo ver dat hij zijn zoon in de armen neemt. De zoon heeft slecht gedrag vertoont, de vader twijfelt aan de bedoelingen van zijn zoon.

De Verloren Zoon in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

17 – Piëta: Ik had er nog nooit van gehoord maar Piëta is in de kunst (dit kan een schilderij of een beeldhouwwerk zijn) de benaming voor een afbeelding of uitbeelding van Jezus vergezeld door Maria of engelen. De gestorven Jezus op de schoot bij Maria is de meest voorkomende vorm. Piëta komt uit het Italiaans en betekend vroomheid of medelijden.

18 – Opstanding van Jezus: De opstanding van Jezus staat in het evangelie. Jezus leeft en Hij heeft de dood overwonnen. Hij neemt mensen onder zijn hoede die te neer geslagen zijn. Het beeld biedt troost, vertrouwen, bescherming en hoop die doet leven.

Opstanding van Jezus in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

19 t/m 32 – Kruiswegstaties: De 14 kruiswegstaties van Karel Gomes staan in de verdiepte tuin (woestijntuin). Ze vertellen het verhaal van het lijden van Jezus, zoals de veroordeling door Pilatus, kruisiging, de dood aan het kruis en de graflegging.

 • 19: Jezus wordt ter dood veroordeeld.
 • 20: Jezus neemt het kruis op zijn schouders.
 • 21: Jezus valt voor de eerste keer.
 • 22: Jezus ontmoet zijn bedroefde moeder Maria.
 • 23: Simon van Cyrene helpt Jezus met het dragen van het kruis.
 • 24: Veronica droogt het gezicht van Jezus af.
 • 25: Jezus valt voor de tweede keer.
 • 26: Jezus troost een huilende vrouw.
 • 27: Jezus valt voor de derde keer.
 • 28: Jezus wordt van zijn kleding bestolen.
 • 29: Jezus wordt aan het kruis genageld.
 • 30: Jezus sterft aan het kruis.
 • 31: Jezus wordt van het kruis gehaald.
 • 32: Jezus wordt in het graf gelegd.

Kruiswegstatie: Jezus sterft in Bijbelse Tuin Hoofddorp Kruiswegstatie: Jezus sterft in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

32a – Susanna: Susanna is een vrouw uit de Deuterocanonieke boeken van het Bijbelboek Daniël. Ze neemt een bad in haar eigen tuin maar wordt bespied door twee mannen. Ze gaat niet in op hun avances en wordt vervolgens beschuldigd van overspel en wordt ter dood veroordeeld. Daniël bewijst haar onschuld. De naam Susanna betekent: Witte lelie. In de Bijbelse Tuin zit ze aan de rand van de vijver vol witte waterlelies.

Susanna in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

33 – Franciscus: Franciscus van Assisi (1182-1226) is een heilige uit de 13e eeuw. Geboren als zoon van een rijke lakenkoopman. Na gevangenschap koos hij voor een leven in armoede, werd bedelaar en stichtte de kloosterorde der Franciscanen. De leden van de kloosterorde leven eenvoudig. Hij praatte met dieren en maakte de eerste kerststal. Zijn feestdag is 4 oktober: dierendag. Het beeld staat onder twee oude olijfbomen.

34 – Wolf: Voor Franciscus van Assisi zit de wolf. Hij joeg de bewoners van het Italiaanse stadje Gubbio angst aan. Totdat Franciscus met hem sprak. Daarna leefde wolf vredig in het stadje.

Franciscus van Assisi en de Wolf in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

35 – Christoffel: Christoffel is een heilige, de schutspatroon voor reizigers. Hij draagt Jezus op zijn schouder en staat op het punt om het water in te stappen. De legende is dat hij een klein kind over de rivier moest dragen. Terwijl hij daarmee bezig was werd het kind echter zwaarder en zwaarder. Hij staat tot aan zijn schouders in het water en moet zich tot het uiterste inspannen om naar de overkant te komen. Daar hoort hij dat het kind op zijn schouder Christus is. Hij wordt gedoopt en krijgt de naam Christoffel, Christusdrager.

Christoffel in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

36 – Worsteling van Jakob: Jakob is naast Abraham en Izaäk de derde aartsvader. Jakob vecht op de terugreis naar zijn vaderland (na een conflict met zijn broer Ezau over het eerstgeboorterecht) met iemand (God of een engel?). Tijdens dat gevecht wordt Jakob in zijn heup geraakt. Vanaf dat moment loopt hij mank. Jakob komt als overwinnaar uit de strijd en laat zijn tegenstander gaan, maar pas nadat hij gezegend is. Jakob krijgt een nieuwe naam: Israël, strijder met God.

Worsteling van Jakob in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

37 – Hagar: Hagar is één van de vrouwen van Abraham en komt oorspronkelijk uit Egypte. Ze was een slavin van Sara, de vrouw van Abraham. Sara moest lang op een kind wachten, te lang en daarom gaf ze haar slavin aan haar man. Hagar is de moeder van Ismaël. Hagar is de stammoeder en Ismaël de vader van de Arabieren. Hagar betekent vlucht. Haar verhaal is nu nog steeds actueel: slavernij, mensen op de vlucht, kinderen die alleen door de moeder worden opgevoed.

Hagar in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

38 – Ruth: Dit was vroeger mijn lievelingsverhaal uit de Bijbel. Ruth is hier uitgebeeld terwijl ze korenaren plukt op het veld van haar latere echtgenoot Boaz. Ruth is de schoondochter van Naomi, die gevlucht was vanwege hongersnood. Ruth woont in Moab (Jordanië). Na de dood van haar zonen keer Naomi terug naar Israël. Ruth gaat met haar mee met de woorden: uw volk is mijn volk, uw God is mijn God. Het beeld is nog steeds actueel, want Naomi was asielzoekster in Moab en later werd Ruth asielzoekster in Israël en wordt daar hartelijk ontvangen. In de Bijbelse Tuin worden bezoekers herinnert aan de trouw van Ruth, maar ook aan de gastvrijheid die zij ontving in haar nieuwe land. Ruth is de overgrootmoeder van koning David. Ruth, de vluchteling, heel toepasselijk in  deze tijd van veel vluchtelingen. We moeten beseffen dat we moeten opstaan voor mensen die hulp nodig hebben.

Ruth in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

39 – Feniks: Feniks is een vuurvogel die balanceert op een bol en reikt naar de hemel. De Feniks is het symbool van dood en leven, een stervende vogel en een vogel die uit het as verrijst. De bol waarop de vogel is neergezet symboliseert de wereld die niet zonder aarde, vuur, water en lucht, de vier elementen, kan bestaan.

Feniks in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

40 – Job: Job is uitgebeeld als de lijdende mens. De volledige onttakeling wordt uitgebeeld. Job heeft een worsteling met zijn vrienden en met God. De vrienden geven Job de schuld van zijn lijden en dat pikt God niet. Lijden is ook niet uit te leggen. Het beeld dat de maker voor ogen had was het beeld van de mensen in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Veel mensen kwamen niet terug en zij die terugkwamen, kwamen gebroken terug. Job staat voor overleven zoals ook de Joden dat altijd hebben gedaan. Het blijft onduidelijk waarom een mens moet lijden, maar het goede zal overwinnen. Rondom de sokkel ligt tuinafval en een potscherf. Dit is expres gedaan. Job zit op een mesthoop.

Job in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

41 – Joachim en Anna: Joachim en Anna zijn de ouders van Maria en de grootouders van Jezus. Het verhaal van Joachim en Anna staat niet in de Bijbel, maar in de apocriefe boeken uit de eerste eeuwen na Christus. De betekenis van Joachim is de Heer richt op. Anna betekent genade.

Joachim en Anna in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

42 – De Heilige Familie: De Heilige familie bestaat uit Jozef, die achter zijn werkbank staat, zijn vrouw Maria met het kind Jezus op haar schoot en haar moeder Anna.

Anna, Maria en Jezus in Bijbelse Tuin Hoofddorp

Jozef in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

De bomen in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Net als alles in de Bijbelse Tuin Hoofddorp hebben ook de bomen in de tuin een betekenis en verwijzen ze naar bijbelteksten.

A – Vijgenboom: De vijgenbomen staan links en rechts naast de ingang van de kerk op het voorplein. Onder de rechter vijgenboom ligt een molensteen. Onder de linker vijgenboom ligt een rots. Een rots is symbool van Godsvertrouwen.

B – Appelboom: De appels die in de Bijbelse Tuin groeien zijn goudreinetten. Deze appels worden door de vrijwilligers van de kerk gebruikt om appeltaarten te bakken. In het Latijn is het woord voor appel(malus), hetzelfde als het woord kwaad (malus). Maar of het een appel was die Eva als verboden vrucht at, is niet bekend, want er wordt gesproken over een vrucht.

C – Notenboom: De boom is familie van de walnoot, maar de stam en de noten zijn net even anders. Deze boom staat bij de Vrouw van Lot.

D – Treurwilg: De treurwilg staat symbool voor de ontfermende armen vanuit de hemel die naar de aarde reiken. Een treurwilg staat bij Maria en haar kind en de treurberk staat bij de engel met kind. De bomen vertellen het grote verdriet van alle ouders die een kind verliezen.

E – Hemelboom: De hemelboom dankt zijn naam aan het feit dat de groeiwijze hemelgericht is en de boom in warme streken en in de tropen kan uitgroeien tot een heel hoge boom. Er staan drie hemelbomen rondom het kruis op de begraafplaats van de Bijbelse Tuin Hoofddorp.

F – Judasboom: In de Bijbelse Tuin Hoofddorp staan meerdere Judasbomen, zoals helemaal achterin bij de kruiswegstaties.

G – Valse Christusdoorn

H – Zomer eiken

J – Olijfboom: De olie van de olijfboom heeft meerdere functies: brandstof voor lampen en zalfolie die in de katholieke kerk wordt gebruikt bij geboorte en ziekenzalving. De olijfboom is een beeld van zegen. De duif met een olijftak is een beeld voor vrede en van een nieuw begin. De olijfbomen staan rond het beeld van Franciscus van Assisi en de wolf.

K – Parasolden: De parasolden biedt bescherming en is een bron van voedsel en als bescherming tegen de hitte van de zon omdat het lijkt op de vorm van een parasol. De parasolden staan rond het beeld van Franciscus van Assisi en de wolf en aan de rand van de vijver.

L – Amandelboom

M – Ceder van Libanon: Er staat een bankje onder de Libanonceder. De ceder wordt beschouwd als de koning onder de bomen. De ceder werd bijv. gebruikt voor  de bouw van de tempel van Salomo.

N – Ginko Biloba: Dit zijn twee Japanse notenbomen die in de buurt van het speeltuintje geplant staan. De Ginkgo Biloba staat symbool voor uithoudingsvermogen en vitaliteit.

P – Rode Beuk: De rode beuk in de Bijbelse Tuin is al meer dan 100 jaar oud en stond er al voor de Bijbelse Tuin werd aangelegd.

R – Moerbeiboom

S – Taxus

T – Amberboom: In de bast van een amberboom bevindt zich een rode harsige gom. Deze gom wordt afgetapt en heeft een amberachtige geur. Dit wordt in de Bijbel wordt balsemhars genoemd. Deze balsemhars werd gebruikt bij het bereiden van reukwerk. deze boom stond toen ik er was heel mooi in bloei.

Amberbloesem in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

U – Plantaan: De plantaan staat aan de rand van het labyrint.

V – Kastanje

W – Laurier

X – Johannes Broodboom

Y – Zijdeboom

Woestijntuin: De woestijntuin ligt bij Kruiwegstaties. Dit is een plek van ontbering, een plek waar je zelf moet zien hoe je overleeft, een plek van eenzaamheid, een plek waar je op jezelf bent geworpen en een plek om tot jezelf te komen. Naast de Judasboom, staat hier ook ook de mierikswortel (bittere kruid). Het is een kruid dat verwijst naar de bittere tijd van het joodse volk tijdens hun ballingschap in Egypte.

Het Eikenlaantje: In het Eikenlaantje staat het beeld van de verloren zoon. De eik levert duurzaam en goed hout. Eiken zijn bomen met een goddelijk, sterk en duurzaam karakter.

 

Symboliek in de Bijbelse Tuin Hoofddorp

Er is nog meer symboliek te zien in de Bijbelse Tuin Hoofddorp:

De vijver: De vijver brengt leven in de tuin. Midden in de tuin bevindt zich een driehoekig rieteiland. In de vijver zwemmen vissen, een oud christelijk symbool. De vijver is op 1e Paasdag 2001 in gebruik genomen. Pastoor van Lent doorwaadde de vijver als herinnering aan de doortocht van Mozes en het volk Israël bij de uittocht uit Egypte. Rondom de vijver staan banken. Het is een plek om tot rust te komen. In de tegels rondom de vijver zie je als je goed kijkt vissen.

De vijver in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

Het Labyrint: Het labyrint staat voor een symbolische levensreis. Deze labyrint is een kopie van het labyrint van de kathedraal van Chartres (Frankrijk). Je stelt je hier de vraag hoe je de weg naar het middelpunt volgt. Bij een doolhof sta je steeds weer voor de keuze, welke weg moet je nemen. Rondom het labyrint is een theater gebouwd. Het labyrint nodigt uit tot meditatie.

Twee zonnewijzers: In de Bijbelse Tuin Hoofddorp staan twee zonnewijzers:

 • Zonnewijzer van Achaz: Dit is een bijzondere zonnewijzer, gemaakt in opdracht van Pastoor van Lent. De zonnewijzer verwijst naar de woorden van Jesaja: ‘De Heer geeft u (Hizkia) het volgende teken dat hij zijn belofte zal nakomen: ik laat de schaduw op de zonnewijzer van Achaz tien graden achteruitgaan in plaats van vooruit.’ En de schaduw ging tien graden achteruit. U kijkt via het zonlicht hoe laat het precies is, want de schaduwwerper geeft een lijn aan die in de zomer, rondom het middaguur achteruit gaat. Dit ‘wonder’ kun je alleen rond 21 juni zien.
 • Levende zonnewijzer: Je staat hier op de juiste maand in de cirkel en je eigen schaduw wijst de tijd aan. In de klok ben je zelf de wijzer. Je moet in de zon op de zwarte lijn gaan staan bij de juiste maand. Kijk vervolgens naar de cijfers in de rand en naar je schaduw en je ziet de juiste tijd.

De pluktuin: Hier worden bloemen gekweekt die worden verwerkt in de boeketten in de kerk. Hier staan bijv. anjers, asters, dahlia’s, goudsbloemen en chrysanten. De pluktuin wordt omringd door een pad in de vorm van de letter omega, verwijzend naar de Bijbeltekst alfa en omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.

Het kerkhof: De Bijbelse Tuin Hoofddorp is aangelegd rondom het kerkhof. Een plek om stil te staan bij hen die er niet meer zijn. Op het kerkhof is een treurwilg geplant, een symbool voor verdriet. Midden op de begraafplaats is een kruis geplaatst.

Het kruis in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

Beelden van het Sint Liobaklooster in Egmond: In de Bijbelse tuin staan een paar beelden die gemaakt zijn in het Sint Liobaklooster in Egmond. Het zijn  basaltstenen beelden. De beelden staat aan het Eikenlaantje. Ze laten de schepping zien.

Beelden van de dood: In het straatje tussen de kerk en de pluktuin staan 15 beelden van de dood. Het zijn 15 beelden die de dodendansen uitbeelden. Iedereen danst met de dood. De Dodendans moest troost brengen. De dood maakte een einde aan ellende en ziekte en werd verwelkomd als verlossing. Maar de dodendans erkent ook het verdriet van de nabestaanden, zoals bij de zwangere vrouw waar de dood zich dood schaamt en dat doet de dood ook bij de vluchteling. De dood is spelend een metgezel voor kleine kinderen en het oude vrouwtje op weg naar het graf wordt door de dood ondersteund. Bij de dodendans hoort de gedachte aan de verlossing en het geloof dat het leven in het hiernamaals de bestemming vindt. Je ziet hier beelden van een zwangere vrouw, kinderen, een tiener, een soldaat, een hoer, een krankzinnige, een chemicus, een vluchteling, een zaaier, een oude vrouw, een non, een rijke man, een bisschop, geliefden en een kunstenaar.

Beelden van de dood : kinderen in Bijbelse Tuin Hoofddorp Beelden van de dood : kinderen in Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

Praktische informatie

Handige weetjes

 • Er worden regelmatig rondleidingen gegeven. Deze zijn op aanvraag en er wordt een kleine vergoeding gevraagd.
 • Meer informatie over de Bijbelse Tuin Hoofddorp is de verkrijgen bij Boekwinkel Het Kruispunt, direct naast de ingang van de Bijbelse Tuin en de begraafplaats. In deze boekwinkel kun je een brochure lenen of kopen (kosten € 3,–) met uitleg over de Bijbelse Tuin. Het boekje is een aanrader om nog meer de symboliek van de beelden en bomen te begrijpen.
 • In Boekwinkel Het Kruispunt zijn o.a. kaarsen, cd’s, kaarten en boeken te koop.
 • De Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft in het verleden de architectuurprijs gewonnen.
 • De Bijbelse Tuin Hoofddorp werd uitgeroepen tot de meest favoriete religieuze plek van Noord Holland.

 

Bereikbaarheid

De Bijbelse Tuin Hoofddorp is goed bereikbaar per fiets, openbaar vervoer en auto.

 • Auto
  Op het kerkplein voor de Joannes de Doper kerk kun je je auto gratis parkeren.
 • Bus
  Buslijn 340 van Connexxion vanaf Station Hoofddorp of Station Haarlem stopt op de hoek van de Kruisweg van de Burgemeester Pabstlaan en Paxlaan. Vandaar is het een paar minuten lopen naar de Bijbelse Tuin Hoofddorp.
 • Fiets
  Voor het stallen van je fiets zijn fietsenrekken aanwezig.

 

Entree

De entree tot de Bijbelse Tuin Hoofddorp is gratis.

 

Openingstijden

De Bijbelse Tuin Hoofddorp is dagelijks geopend van zonsopgang tot zonsondergang.

 

Overnachten

Er zijn veel overnachtingsmogelijkheden in Hoofddorp en omgeving. Het dichtstbijzijnde hotel is Hotel De Beurs in het centrum van Hoofddorp. Wil je een ander hotel boeken, vergelijk de hotels en de prijzen via Booking.com.

Je kunt ook gebruik maken van een B&B. Bekijk hier het aanbod van Airbnb.

In de Haarlemmermeer is genoeg te zien en vanuit Hoofddorp kun je bijv. de Bollenstreek, Leiden, Haarlem of Amsterdam verkennen.

 

Adres

Bijbelse Tuin Hoofddorp
Kruisweg 1069a
2131 CT Hoofddorp

 

Website

Bijbelse Tuin Hoofddorp

 

Sociale media

Facebook
Twitter
Instagram

 

Heb jij Bijbelse Tuin Hoofddorp al eens bezocht? Als je een andere Bijbelse Tuin hebt gezien, waar was dat en kan je het aanbevelen?

 

Deze blog bevat affiliate links. Als je via deze links iets bestelt krijg ik hier een kleine vergoeding voor. Jij betaalt niets extra. Wat een affiliate link inhoudt, vertel ik je in de Disclaimer.

 

Meer lezen

 

Volg JTravel op Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest en Bloglovin’.

 

Bewaar op Pinterest

In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je in deze blog, #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravelblog #jtravel In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je in deze blog, #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravelblog #jtravel In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je in deze blog, #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravelblog #jtravel

In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je in deze blog, #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravelblog #jtravel In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je in deze blog, #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravelblog #jtravel In Hoofddorp achter de R.K.-kerk Joannes De Doper bevindt zich een Bijbelse Tuin met 50 beelden van Bijbelse figuren. Alles in deze Bijbelse Tuin Hoofddorp heeft een betekenis, ook de bomen. Meer lees je in deze blog, #bijbelsetuinhoofddorp #haarlemmermeer #hoofddorp #bijbelsetuin #jtravelblog #jtravel

2 reacties

 • Carla Pont schreef:

  Wat een prachtig artikel over deze voor mij geheel onbekende tuin.mooie beelden en natuur.ik hoop daar eens heen te gaan. Bedankt.

  • Jaquelien schreef:

   Hallo Carla,
   Leuk dat je mijn blog gelezen hebt en dat ik je op een idee heb gebracht. De Bijbelse Tuin valt ook niet op omdat hij achter de RK Kerk ligt. Ik wist het ook lang niet, terwijl ik er in het verleden vaak voorbij fietste. Het is er schitterend qua beelden en ook qua bomen en planten. Ik zou zeggen ga zelf snel kijken.

 • Geef een reactie

  Over JTravelBlog

  Welkom op de website van JTravelBlog. Mijn naam is Jaquelien, het gezicht achter de websites JTravelBlog en JTravel.Het gezicht achter JTravelBlog.

  Zoeken

  Abonneer je op de nieuwsbrieven van JTravelBlog

  Voer je e-mailadres in om je in te schrijven voor de nieuwsbrieven van JTravelBlog. Je ontvangt een e-mail als er een nieuwe blog verschijnt.

  Buy me a coffee

  Aanbiedingen

  Heb je de wekelijkse aanbiedingen van JTravelBlog al eens bekeken?

  Aanbiedingen van JTravelBlog.nl

  Boek een vlucht

  Skyscanner

  Boek je hotel  Booking.com

  Boek je Natuurhuisje

  Boek hier je Natuurhuisje

  Heb je nog iets nodig?

  Bol.com